O projekcie

PROJEKT "AKTYWNI I SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY"

Z przyjemnością informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce  realizuje projekt pn. Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 086 002,86 zł

Współfinansowanie ze środków UE: 1 773 102,43 zł

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 208 484,43 zł

zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn analizujących plany budowlane umieszczone na arkuszu papieru
zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn analizujących plany budowlane umieszczone na arkuszu papieru

Cel projektu

to aktywizacja zawodowa 140 osób niepracujących (osób bezrobotnych lub biernych zawodowo), powyżej 30 roku życia w tym osób długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością, powyżej 50 roku życia, kobiet, zamieszkujących na terenie jednego z powiatów:

 • wadowickiego,
 • olkuskiego,
 • suskiego,
 • brzeskiego,
 • limanowskiego,
 • tatrzańskiego,
 • chrzanowskiego,
 • oświęcimskiego,
 • wielickiego,
 • proszowickiego

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą powrócić na rynek pracy do udziału w projekcie. Uwaga! W projekcie mogą uczestniczyć także emeryci i renciści, których celem jest aktywizacja zawodowa.

Efekt

udzielonego wsparcia to aktywizacja zawodowa Małopolan powyżej 30 roku życia poprzez podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia (min. 70 Uczestników/czek projektu) oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 36 osób.


W ramach projektu funkcjonują Centra Wsparcia KOLPING w Krakowie, Oświęcimiu, Wadowicach i Brzesku, gdzie kandydaci otrzymają wszechstronne wsparcie w formie:

zdjęcie przedstawia kobietę znajdującą się w pomieszczeniu biurowym. Na drugim planie znajduje się przestrzeń biurowa w postaci regałów, biurek
zdjęcie przedstawia kobietę znajdującą się w pomieszczeniu biurowym; na drugim planie znajduje się przestrzeń biurowa w postaci regałów, biurek
 • Pośrednictwa Pracy;
 • Wsparcia wzmacniającego w postaci doradztwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego
 • Wsparcie specjalistycznego w postaci coachingu oraz pracy metodą Trenera Zatrudnienia Wspieranego
 • Warsztatów grupowych IT oraz spotkań indywidualnych o tematyce poszukiwania pracy online, stworzenia CV, obsługi poczty mailowej, poszukiwania ofert pracy online, składania aplikacji drogą mailową;
 • Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem zaświadczeń/ certyfikatów/ uprawnień potwierdzających nabycie/ uzyskanie kompetencji/ kwalifikacji,
 • Bonów szkoleniowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem zaświadczeń/ certyfikatów/ uprawnień potwierdzających nabycie/ uzyskanie kompetencji/ kwalifikacji,
 • 3 miesięcznych staży zawodowych,
 • 6 miesięcznych staży zawodowych,
 • Szkoleń ECDL Base/Profile/E-Obywatel.
dla uczestników projektu zaplanowano również:
 • stypendia szkoleniowe i/lub stażowe;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji !

Zdjęcie przedstawia plakat z flagą i godłem Rzeczypospolitej Polskiej o treści: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Aktywni i samodzielni na rynku pracy DOFINANSOWANIE 208484,43 ZŁ CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2086002,86 ZŁ
Zdjęcie przedstawia plakat z flagą i godłem Rzeczypospolitej Polskiej o treści: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Aktywni i samodzielni na rynku pracy DOFINANSOWANIE 208484,43 ZŁ CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2086002,86 ZŁ
Zdjęcie przedstawia plakat z logotypami grantodawcy oraz treść: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Aktywni i samodzielni na rynku pracy Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepracujących powyżej 30 roku życia. Dofinansowanie projektu z UE: 1773102,43 zł
Zdjęcie przedstawia plakat z logotypami grantodawcy oraz treść: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Aktywni i samodzielni na rynku pracy Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepracujących powyżej 30 roku życia. Dofinansowanie projektu z UE: 1773102,43 zł
PROJEKT AKTYWNI I SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY
 • cel projektu: aktywizacja zawodowa 140 osób niepracujących (osób bezrobotnych lub biernych zawodowo), powyżej 30 roku życia w tym osób długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością, powyżej 50 roku życia, kobiet, zamieszkujących na terenie jednego z powiatów: wadowickiego, olkuskiego, suskiego, brzeskiego, limanowskiego, tatrzańskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, wielickiego, proszowickiego.
 • planowane efekty: aktywizacja zawodowa Małopolan powyżej 30 roku życia poprzez podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia (min. 70 Uczestników/czek projektu) oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 36 osób.
 • wartość projektu: 2 086 002,86 zł
 • współfinansowanie ze środków UE: 1 773 102,43 zł
 • współfinansowanie z budżetu państwa: 208 484,43 zł