O projekcie

PROJEKT "AKTYWNI I SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY"

Z przyjemnością informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce  realizuje projekt pn. Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 086 002,86 zł

Współfinansowanie ze środków UE: 1 773 102,43 zł

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 208 484,43 zł

Cel projektu

to aktywizacja zawodowa 140 osób niepracujących (osób bezrobotnych lub biernych zawodowo), powyżej 30 roku życia w tym osób długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością, powyżej 50 roku życia, kobiet, zamieszkujących na terenie jednego z powiatów:

 • wadowickiego,
 • olkuskiego,
 • suskiego,
 • brzeskiego,
 • limanowskiego,
 • tatrzańskiego,
 • chrzanowskiego,
 • oświęcimskiego,
 • wielickiego,
 • proszowickiego

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą powrócić na rynek pracy do udziału w projekcie. Uwaga! W projekcie mogą uczestniczyć także emeryci i renciści, których celem jest aktywizacja zawodowa.

Efekt

udzielonego wsparcia to aktywizacja zawodowa Małopolan powyżej 30 roku życia poprzez podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia (min. 70 Uczestników/czek projektu) oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 36 osób.


W ramach projektu funkcjonują Centra Wsparcia KOLPING w Krakowie, Oświęcimiu, Wadowicach i Brzesku, gdzie kandydaci otrzymają wszechstronne wsparcie w formie:

 • Pośrednictwa Pracy;
 • Wsparcia wzmacniającego w postaci doradztwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego
 • Wsparcie specjalistycznego w postaci coachingu oraz pracy metodą Trenera Zatrudnienia Wspieranego
 • Warsztatów grupowych IT oraz spotkań indywidualnych o tematyce poszukiwania pracy online, stworzenia CV, obsługi poczty mailowej, poszukiwania ofert pracy online, składania aplikacji drogą mailową;
 • Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem zaświadczeń/ certyfikatów/ uprawnień potwierdzających nabycie/ uzyskanie kompetencji/ kwalifikacji,
 • Bonów szkoleniowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem zaświadczeń/ certyfikatów/ uprawnień potwierdzających nabycie/ uzyskanie kompetencji/ kwalifikacji,
 • 3 miesięcznych staży zawodowych,
 • 6 miesięcznych staży zawodowych,
 • Szkoleń ECDL Base/Profile/E-Obywatel.
dla uczestników projektu zaplanowano również:
 • stypendia szkoleniowe i/lub stażowe;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji !

PROJEKT AKTYWNI I SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY
 • cel projektu: aktywizacja zawodowa 140 osób niepracujących (osób bezrobotnych lub biernych zawodowo), powyżej 30 roku życia w tym osób długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością, powyżej 50 roku życia, kobiet, zamieszkujących na terenie jednego z powiatów: wadowickiego, olkuskiego, suskiego, brzeskiego, limanowskiego, tatrzańskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, wielickiego, proszowickiego.
 • planowane efekty: aktywizacja zawodowa Małopolan powyżej 30 roku życia poprzez podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia (min. 70 Uczestników/czek projektu) oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 36 osób.
 • wartość projektu: 2 086 002,86 zł
 • współfinansowanie ze środków UE: 1 773 102,43 zł
 • współfinansowanie z budżetu państwa: 208 484,43 zł